Czy prawnik zachowa Twoje sekrety?

   
Czy prawnik zachowa Twoje sekrety?

Czy prawnik zachowa Twoje sekrety? Zachowanie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej jest szczególnie ważne w zawodzie prawnika, chociażby z uwagi potrzebę zaufania u klienta, ochronę jego praw i respektowanie zasad etyki zawodowej. W artykule przyjrzymy się bliżej istocie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej, ich znaczeniu oraz możliwym konsekwencjom ich naruszenia.

Gdzie jest uregulowana tajemnica adwokacka i radcowska?

Tajemnica adwokacka i radcowska stanowią fundament relacji, jaką profesjonalny pełnomocnik buduje ze swoimi klientami. W polskim ustawodawstwie zasada zachowania tajemnicy adwokackiej i radcowskiej zwana jest “tajemnicą zawodową”. Uregulowana została głównie w ustawie prawo o adwokaturze, ustawie o radcach prawnych oraz w kodeksach etycznych: Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, oraz Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Częściową ochronę tajemnicy zawodowej zapewnia także kodeks postępowania karnego i kodeks postępowania cywilnego.

nowej odsłonie Kodeksu Etyki Adwokackiej możesz przeczytać na naszym blogu!

Czym jest tajemnica zawodowa?

Pojęcie tajemnicy zawodowej jest rozumiane jako prawo do dostępu do sekretu oraz obowiązek utrzymania go w bezwzględnej poufności. Tajemnica jest więc jednocześnie prawem profesjonalnego pełnomocnika, ale przede wszystkim wywodzi obowiązek względem klienta.  Świadczenie usług prawnych bez zachowania tajemnicy zawodowej stałoby się niemożliwe. Fakt, że prawnik zachowuje sekrety swojego klienta, stanowi jedną z ważnych gwarancji.

Centralną kwestią staje się tutaj poczucie bezpieczeństwa klienta, któremu przekazane informacje są objęte bezwzględną poufnością. W związku z tym należy zadbać o należytą ochronę tajemnicy zawodowej, zarówno ze strony prawników i osób z nimi współpracujących. Z nami możesz być pewien, że  marketing kompleksowy dla prawników będzie przeprowadzony w sposób profesjonalny i bezpieczny dla Twojego biznesu. Dołącz do grona zadowolonych klientów. 

Co jest sekretem?

Tytułowym sekretem jest wszystko to, co klient przekazuje prawnikowi w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Może to obejmować różnorodne szczegóły, takie jak dotyczące sytuacji osobistych, problemów rodzinnych, kwestii finansowych, czy nawet informacji dotyczących popełnionych przestępstw. Istotne jest, aby prawnik nie różnicował tajemnic pod względem ich wagi, tj. czy są to informacje mniej lub bardziej znaczące.

Przekazywanie tego rodzaju informacji prawnikowi jest aktem zaufania klienta (często bardzo trudnym). Stąd naturalne jest, że klient oczekuje, aby prawnik potraktował je jako poufne. Oczywistym jest też, fakt, że nie będą one ujawniane osobom trzecim bez zgody klienta. Niekiedy są to informacje, których klient nie chciałby ujawnić nawet swojej rodzinie czy bliskim przyjaciołom.

Warto też wspomnieć, że przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej nie definiują pojęcia tajemnicy w sposób precyzyjny. Wobec czego, adwokatów i radców prawnych zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. W praktyce tajemnicą zawodową są m.in.:

  • akta i dokumenty dotyczące sprawy klienta,
  • wiadomości i informacje uzyskane od klienta lub innych osób,
  • wszelkie inne informacje związane ze świadczeniem pomocy prawnej.

Czy adwokat musi zachować tajemnice?

Tak, adwokat musi zachować tajemnicę zawodową. Obowiązek ten dotyczy nie tylko adwokatów i radców prawnych, ale także aplikantów adwokackich i radcowskich. Co więcej, przestrzeganie tajemnicy zawodowej rozciąga się także na współpracowników np. personel administracyjny kancelarii. Takie osoby również mają obowiązek przestrzegać tajemnicy, mimo braku wyraźnej regulacji i obowiązku. Osoby współpracujące zachowują poufność w odniesieniu do wszelkich informacji objętych tajemnicą, które zostaną im powierzone. To zapewnia integralność relacji między klientem a pełnomocnikiem oraz przestrzeganie profesjonalnej etyki prawniczej.

Warto też wspomnieć, że obowiązek zachowania tajemnicy nie ma ograniczeń czasowych. Prawnik jest zobowiązany do jej zachowania nawet po zakończeniu sprawy lub w przypadku śmierci klienta. Ta zasada jest niezmiennym fundamentem relacji między prawnikiem a klientem oraz stanowi podstawę profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu.

Czy klient może zwolnić adwokata z tajemnicy?

Klient nie może zwolnić ani adwokata, ani radcy prawnego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Jednakowo Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz ustawa Prawo o Adwokaturze wyraźnie stanowi o dochowaniu poufności wobec informacji uzyskanych w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Na pytanie, czy klient może zwolnić radcę prawnego z tajemnicy odpowiedziała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego:

„Radca prawny nie może być zwolniony z tajemnicy radcowskiej. Dochowanie tajemnicy zawodowej jest prawem i obowiązkiem radcy prawnego. Stanowi podstawę zaufania klienta i jest gwarancją praw i wolności – tak mówi Kodeks etyki radcowskiej w art. 9. Ta zasada wiąże wszystkich radców, a wola klienta nie ma tu znaczenia i klient zwolnić z niej radcy nie może.”

Czy adwokat może być zwolniony z tajemnicy obrończej?

Warto zwrócić uwagę, że istnieją dwie kategorie tajemnicy zawodowej.

  • Tajemnica obrończa, która obejmuje informacje zdobyte przez adwokata lub radcę prawnego, będącego obrońcą w trakcie postępowania karnego. Ta tajemnica jest absolutnie niepodważalna – nikt nie może zwolnić obrońcy z jej obowiązku, a on nie może ujawnić tych informacji. Jest to równoznaczne z ochroną tajemnicy spowiedzi. Tajemnica obrońcy ma charakter absolutny, a jej naruszenie narusza prawa zagwarantowane w Konstytucji RP.
  • Tajemnica adwokacka/radcowska, która obejmuje informacje zdobyte przez adwokata lub radcę prawnego w pracy poza obroną w sprawach karnych. Ta tajemnica również jest niezwykle ważna i nieograniczona w czasie. To jeden z podstawowych obowiązków zawodowych adwokata i radcy prawnego – musi ją chronić i dochować.

Chociaż kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość zwolnienia adwokata z tajemnicy, to stanowi to wyjątek. Dzieje się to więc bardzo, ale to bardzo sporadycznie, a sam przepis interpetuje się dość wąsko (dopuszcza się mało wyjątków). Ważne jest, aby zrozumieć, że tajemnicę zachowuje się z uwagi na interes klientów, którzy mają prawo oczekiwać, że państwo nie naruszy ich tajemnicy. Zapewnienie ochrony tajemnicy zawodowej buduje zaufanie społeczne nie tylko do adwokatów, ale także do państwa.

Przesłanki zwolnienia z tajemnicy zawodowej określa art. 180 Kodeksu postępowania karnego, jednak nie wszystkie informacje podlegają tej tajemnicy, a jedynie te związane z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Interpretacja zasad tajemnicy zawodowej jest istotna dla określenia jej zakresu, a dokumenty zawierające informacje objęte tą tajemnicą są również objęte obowiązkiem zachowania poufności.

Co grozi za naruszenie tajemnicy zawodowej?

Radcy prawni i adwokaci są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i podlegają surowym sankcjom za jej naruszenie, co stanowi dodatkową gwarancję bezpieczeństwa dla klienta. Naruszenie tajemnicy może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej lub karnoprawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za nieprzestrzeganie tajemnicy zawodowej grożą sankcje zarówno dyscyplinarne, odszkodowawcze, jak i kary kryminalne. W przypadku radców prawnych i adwokatów mogą to być:

  • Odpowiedzialność dyscyplinarna: Radcy prawni i adwokaci podlegają rygorystycznemu nadzorowi dyscyplinarnemu ze strony swoich izb zawodowych. Naruszenie tajemnicy zawodowej może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, który może zakończyć się nałożeniem sankcji. Owe sankcje to m.in.: upomnienie, nagana, czy nawet wydalenie z izby zawodowej.
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza: Jeśli ujawnienie tajemnicy zawodowej wyrządzi klientowi szkodę, to radcę prawnego lub adwokata można zobowiązać do zapłaty odszkodowania za poniesione straty. Klient może dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej.
  • Odpowiedzialność karna: Naruszenie tajemnicy zawodowej może być także karalne zgodnie z art. 266 § 1 kodeksu karnego. Wówczas, prawnika można ukarać grzywną albo karą pozbawienia wolności do lat

Podsumowanie – Czy prawnik zachowa Twoje sekrety?

Na adwokatach i radcach prawnych spoczywa obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Ochrona tajemnicy nie tylko wpływa na bezpieczeństwo i zaufanie klientów, ale także stanowi fundament sprawiedliwości i integralności systemu prawniczego. Dlatego też należy zdawać sobie sprawę z jej znaczenia oraz konsekwencji, jakie niesie ewentualne jej naruszenie.

Pragniesz wypromować swoją kancelarię w internecie?  Strona internetowa dla prawnika to kluczowe narzędzie dotarcia do klienta. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem prawników i specjalistów od e-marketingu. Jako agencja marketingowa – Marketing Prawników – pomagamy prawnikom i kancelariom wyróżnić się w sieci w poszanowaniu etyki zawodowej.

Praktyczne wskazówki marketingowe dla prawników

Dołącz do ponad 100 kancelarii prawnych, które korzystały z usług naszej agencji marketingowej.

Zapisz się na nasz newsletter i dowiedz się jak rozwijać swój marketing.

Więcej
WPISÓW