fbpx

Czy marketing prawniczy w AdWords jest dozwolony?

//Czy marketing prawniczy w AdWords jest dozwolony?

Czy marketing prawniczy w AdWords jest dozwolony?

Tak, jeżeli robimy to umiejętnie i mamy świadomość występowania pewnych ograniczeń jakie niesie marketing prawniczy. Ale zacznijmy od początku.

Zgodnie z §23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (dalej: Kodeks Etyki Adwokackiej) adwokata obowiązuje całkowity zakaz reklamy. Z kolei Kodeks Etyki Radcy Prawnego w art. 31-35 w szczegółowy sposób wskazuje, w jaki sposób radca prawny może pozyskiwać klientów. Pomimo braku wyraźnego zakazu reklamy dla radców prawnych, na potrzeby tego artykułu, przepisy dot. adwokatów i radców zostaną rozpatrzone łącznie. Ograniczenia marketingu prawniczego w kwestii AdWords są bowiem dla obydwu profesji zbieżne.

Czy korzystanie z Google Adwords to reklama?

Tak. Analizując ustawowe definicje reklamy np. wskazane w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji lub w „Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej” z dnia 05.05.1989 r. należy jednoznacznie stwierdzić, iż korzystanie z systemu Google AdWords wypełnia znamiona reklamy. Nadto, orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury z dnia 22.10.2016 r.  uznało AdWords jako reklamę, ale czy to automatycznie oznacza, że marketing prawniczy musi obyć się bez tej platformy?

Niekoniecznie. Dlaczego? O tym poniżej.

Po pierwsze, art. 24 ust. 1 w zw. z ust. 2 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym stanowi, iż Państwa członkowskie znoszą wszelkie całkowite zakazy dotyczące informacji handlowych dostarczanych przez zawody regulowane. Z kolei, zgodnie z art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, co skutkuje możliwością powoływania się przed sądami bezpośrednio na przepisy dyrektywy. Z uwagi na powyższe, wnioskować należy, iż bezwzględny zakaz reklamy wskazany w Kodeksie Etyki Adwokackiej – nie jest obowiązujący, gdyż nie da się go pogodzić z powołanymi przepisami dyrektywy. Taki pogląd został wyrażony w wielu orzeczeniach oraz opiniach prawnych, przykład można znaleźć TUTAJ (Opinia Zespołu ds. Przeciwdziałania Niedozwolonym Praktykom Świadczenia Usług Prawniczych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu).

Zatem, jak się reklamować, aby nie naruszyć zasad etyki prawniczej?

W tym miejscu zasadne wydaje się przytoczenie stanowiska Komisji Etyki NRA z dnia 26.03.2013 r. Komisja wyraźnie wskazała jakie ograniczenia musi uwzględniać marketing prawniczy: „(…) należy zwrócić uwagę na sposób formułowania oferowanych usług prawnych, który nie może zawierać pojęć oceniających, wyróżniających pozytywnie spośród innych podmiotów świadczących podobne usługi, w szczególności poprzez użycie słów: najlepszy, najważniejszy, specjalista”.

Marketing Prawniczy w Adwords – Podsumowanie

Z uwagi na powyższe, śmiało można wnioskować, że reklama prawników w AdWords jest dozwolona. Należy jednak przy jej konstruowaniu zachować szczególną ostrożność, aby nie używać pewnych zwrotów i określeń niezgodnych z zasadami etyki adwokackiej oraz radcowskiej. Tworzenie reklam w sposób uważny z pewnością nie narazi na żadne konsekwencje prawne, ani dyscyplinarne, tak jak w powołanym wcześniej orzeczeniu.

Jeżeli chcesz szczegółowo poznać mechanizm działania AdWords, kliknij tutaj.

 

2018-07-02T16:26:12+00:00 25 maja 2018|
Jak mogę pomóc?